اخبار نشر

اقتصاد و نابرابری 1397/10/13 14:42:10

اگر قلمروی از فعالیت انسان وجود داشته باشد که تمام قلمروهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار ‌دهد آن قلمرو اقتصاد است. با این‌حال، بیشتر مردم نمی‌توانند مدعی شوند اطلاع چندانی از آن‌چه در این حوزه می‌گذرد، دارند.
ادامه خبر...

تكامل چيست؟پاسخ‌دهنده‌‌ی تمام كنجكاوی‌ها 1397/10/11 12:40:3

كتابي كه پيش رو داريد پاسخ دهنده‌‌ی تمام كنجكاو‌ی‌ها و جست‌وجوی انسان امروزی پيرامون جهان هستی و نحوه‌ی شكل‌گيری اين جهان است.
ادامه خبر...